< >
  Your friend e-mail
  From

  Job Opportunities

  • Marketing Executive

  • รายละเอียดการทำงาน :-
     - ให้ข้อมูล, รับข้อร้องเรียนทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กิจกรรมการตลาดต่างๆ
     - ประสานงานเพื่อส่งต่อข้อร้องเรียน ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการประสาน ติดตามจนจบ
      กระบวนการ
     - รับผิดชอบงานธุรการต่างๆของฝ่ายการตลาด เช่นจัดทำ PR สั่งซื้อสินค้า, ใบเบิกสินค้าในระบบ SAP
     - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในงานด้านการตลาด เช่น การเตรียมข้อมูลยอดขายจากระบบ SAP, เตรียมข้อมูล
      และนำเสนอจากข้อมูลการตลาดที่บริษัทมีให้
     - ประสานงานเพื่อสนับสนุนงานการตลาดอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   คุณสมบัติ :-
     - การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
     - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
     - มีประสบการณ์ด้านรับข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์, การใช้ระบบ SAP และคุ้นเคยกับการดึงและใช้ข้อมูล
       ของ Nielsen จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • R&D Officer


  • Payroll Officer

  • รายละเอียดการทำงาน : -   
        - จัดทำเงินเดือนพนักงานรายวัน-รายเดือนโดยใช้โปรแกรม Business Plus
       

   คุณสมบัติ : -   
        - วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
        - มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่ง 2 ปีขึ้นไป
        - มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกตุ และมีความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการทำงาน
        - สามารถใช้โปรแกรม Business Plus ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
        - สามารถปฏิบัติงานที่ สำนักงานโรงงานนพวงศ์ ถ.บางบัวทอง - สุพรรณบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ได้

  • Technician
  • รายละเอียดการทำงาน  :-    
       - รับผิดชอบตรวจเช็คและทำการบันทึกการทำงานของเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
       - การซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักร/อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือเมื่อถูกร้องขอ
         จากฝ่ายต่างๆ 
       - ดำเนินการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงานและการสรุปเอกสาร
         ต่างๆ ของงานซ่อมบำรุงให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุด รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงาน
         ของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   คุณสมบัติ : -   
        - วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์,เครื่องกล
        - ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ระบบ Utility ภายในโรงงานอุตสาหกรรม 1-3 ปีขึ้นไป
        - มีความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการทำงาน
        - สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • Application Developer/Senior Application Developer

  • รายละเอียดการทำงาน:    

   - วางแผนงานภายในแผนก,กำหนดนโยบายบริหารงานแผนก
   - การสร้าง ออกแบบ พัฒนา แอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ และออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ ทั้ง Internet และ Intranet ภายในองค์กร
   - ปรับเปลี่ยนหรือจัดการเว็บไซต์ให้เหมาะสมเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานของ User
   ดูแลฐานข้อมูล Web Internet และ Intranet ของบริษัท
   - บริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน ติดตาม ตรวจสอบ กระจายงาน ที่เกี่ยวข้องกับแผนก
   - เป็นที่ปรึกษา และดูแลทีม Application Development ทีม Google Solutions และที่ปรึกษาด้านระบบ ERP ตามที่ได้รับมอบหมาย
   - ดูแลและพัฒนา ABAP ในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
   จัดทำรายงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา
   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   - จัดทำรายงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา

    คุณสมบัติ:    

        - วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
        - มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop, IIIustrator, Flash, Dreamwaver และ
          Microsoft OFFICE
        - การเขียนเว็บไซต์โดยภาษาต่างๆ เช่น PHP, JAVA, HTML, JAVA Scrips, Jquery, XML CSS และ
          AJAX
        - ระบบฐานข้อมูล PHP Mysql และสามารถใช้โปรแกรม Notepad ในการเขียนโปรแกรมได้
        - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว และรับผิดชอบในหน้าที่

  • Data Center Section Head


  • Checker


  • Forklift Driver


  • Product Manager


  • Senior Engineering Manager


  • Distributor Section Head


  Taokaenoi

  What's Next?

  Product

  Product


  Promotion

  Promotion


  News and Activities

  News and Activities