< >
  ส่งให้เพื่อน
  จาก

  คุณภาพความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม

  บริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  การจัดการด้านความปลอดภัย

  นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  จากการที่บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้รับเหมา
  โดยยินดีจะส่งเสริม สนับสนุนงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานทุกคนถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและพัฒนางานด้านความปลอดภัย
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
  2. บริษัทฯ จะวางแผนงานและดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมให้ดีตามกฎหมาย ข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย 
  3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสอบ ปรับปรุง สถานที่ทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา
  4. บริษัทฯ จะสนับสนุนเรื่องงบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆอย่างเหมาะสมเพื่อให้งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  5. บริษัทฯ จะถือเอาความร่วมมือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ ต้องกำกับดูแล และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง และ พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
   

  เถ้าแก่น้อย

  หน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย

  ผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย


  โปรโมชั่น

  โปรโมชั่น


  ข่าวสารและกิจกรรม

  ข่าวสารและกิจกรรม