< >
  ส่งให้เพื่อน
  จาก

  คุณภาพความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม

  บริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

  เราให้ความหว่งใยและใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนของเรา  ด้วยการผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

  สาหร่ายจากธรรมชาติ  เพื่อสุขภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแต่เป็นหน้าที่ที่สำคัญของคนทุกคนที่จะช่วยกันอย่างจริงจังและจริงใจ”


                      "สาหร่ายจากธรรมชาติ" ภายใต้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ตั้งแต่ขั้นตอนเพาะปลูก จนถึงมือผู้บริโภค

               ระบบการผลิตที่ทันสมัย โดยวัตถุดิบสาหร่ายจากแหล่งน้ำทะเลธรรมชาติ

   

        


   
                                             ผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นแผ่นสาหร่าย โดยเทคโนโลยีการผลิตที่ สะอาดถูกหลัก GMP

   
   


                                              ระบบการจัดส่งและการบรรจุอัตโนมัติ สร้างความมั่นใจในการโหลดสินค้า
   
                    


   

  เถ้าแก่น้อย

  หน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย

  ผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย


  โปรโมชั่น

  โปรโมชั่น


  ข่าวสารและกิจกรรม

  ข่าวสารและกิจกรรม