< >
  ส่งให้เพื่อน
  จาก

  คุณภาพความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม

  บริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

  การจัดการด้านคุณภาพ

      นโยบายคุณภาพ ( Quality Policy) 

   
  "คุณภาพ การพัฒนา ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ ความใส่ใจในลูกค้าและผู้บริโภค คือหัวใจสำคัญของชาวเถ้าแก่น้อย"

  วัฒนธรรมองค์กร ( Culture ) 

  "ขอโทษ ขอบคุณ ชื่นชม ยอมรับ ซึ่งกันและกัน "


   
  มาตรฐานระบบคุณภาพของบริษัท (Quality System)
  ทางบริษัทได้ให้ความใส่ใจในการพัฒนาระบบทางด้านคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการรับรองระบบด้านคุณภาพต่างๆมากมาย
  อาทิ ระบบ GMP Codex Alimentarius , HACCP Codex Alimentarius และ ระบบ ISO 9001:2008 จาก SGS (Thailand) Limited Systems & Services Certification 

  โดยระบบคุณภาพที่ได้รับ ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์กลุ่มสาหร่ายทอด,สาหร่ายเทมปุระ และสาหร่ายย่าง

        
                   GMP Codex Alimentarius    HACCP Codex Alimentarius   ISO 9001:2008
   

     

           
                     "มาตรฐานฮาลาล" (HALAL Standard) พร้อมกันนี้ทางบริษัท ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน "ฮาลาล" (HALAL) 
                 
  จากองค์กรศาสนาอิสลาม เพื่อส่งออกอาหารฮาลาลสู่ตลาดโลก

         โดยข้อกำหนดในมาตรฐาน HALAL ได้ให้ความสำคัญใน 4 ด้านด้วยกัน ดังนี้
                1.วัตถุดิบ
                2.กระบวนการผลิต
                3.การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง                                                
                4.สุขลักษณะส่วนบุคคล

         ซึ่งมีคำนิยาม ดังนี้ "ฮาลาล" เป็นคำมาจากภาษาอารบิก หมายความว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา  

   
   

                 มาตรฐานในกระบวนการผลิต (Process Standards)

                  1.การตรวจสอบด้านกายภาพ (Physical Testing)


                          - Safe Line X-Ray (ระบบการตรวจจับสิ่งแปลกปลอม) ระบบเอ๊กซ์เรย์เป็นการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมปนในผลิตภัณฑ์ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย
                   ให้กับผลิตภัณฑ์และช่วยในการควบคุมคุณภาพ

   
                            - Air Shower and Hand Washing Auto Machine (เครื่องเป่าลมสะอาด และ อ่างล้างมืออัตโนมัติ)
   
  เครื่องเป่าลมสะอาดหรือตู้ Air Showerใช้ในการเป่าฝุ่นผงในตัวที่ติดมากับเสื้อผ้าก่อนเข้าสู่ห้อง Clean Room 
   
                              อ่างล้างมืออัตโนมัติ ทำงานโดยระบบเซนเซอร์

   


   
                               - Weight Machine (เครื่องชั่งน้ำหนัก) 

                                        ระบบการชั่ง ตวง วัด ของบริษัท (Legal Metrology) ระบบการชั่งน้ำหนักถือเป็นความคุ้มครองด้านความปลอดภัยแก่สาธารณะ สิ่งแวดล้อม
                                 ผู้บริโภค ผู้ค้า และการค้าที่เป็นธรรม

   

   
                         
                  2.การตรวจสอบด้านเคมี (Chemical Testing) 

                         - Moisture Balance (เครื่องวัดความชื้นในอาหาร) 
   
                           ความชื้นในอาหารมีผลต่อค่าการเสื่อมเสียของอาหารโดยเฉพาะการเสื่อมเสีย
                           อันเกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงปัจจัยเสี่ยงในเรื่องนี้ จึงได้นำเครื่องวัดความชื้นในอาหาร เข้ามาตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อ

                           เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

                  


   
                           - pH Meter (เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในอาหาร)
   

   
                   
                    3.การตรวจสอบด้านจุลินทรีย์ (Micro Testing)

                            ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์  ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ เชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเป็นอย่างมาก

           โดยในปัจจุบันห้องปฏิบัติการตรวจสอบสามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ได้ถึง 6 ชนิด       
   
      ดังนี้

                    1.Total Plate Count  ( TPC )   (BAM Online , 2001 (Chapter 3))                          
                    2.Yeast & Molds  (BAM Online , 2001 (Chapter 18))        
                    3. Coliform     (BAM Online , 2002 (Chapter 4))          
                    4. Escherichia coli  (BAM Online , 2002 (Chapter 4))          
                    5. Staphylococcus  aureus  (ISO 6888-3 : 2003)
                    6.Bacillus cereus  (BAM Online , 2001 updated 2012  (Chapter 14))            ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ยังช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยต้นทุนการตรวจสอบที่ลดลง สร้างความน่าเชื่อถือ พัฒนาประสิทธิภาพและมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

   
   


         Warehouse (คลังเก็บสินค้า)   
               ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในด้านการจัดเก็บและการรักษาสินค้าสำเร็จรูป โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                     1.การเก็บรักษาสินค้าสำเร็จรูปให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย                    2.ใช้เป็นสถานที่สำหรับสนับสนุนต่อระบบการผลิตและความต้องการของลูกค้า                   3.ช่วยลดต้นทุนในการผลิต

              โดยการออกแบบการใช้พื้นที่หน้างานที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าออก การขนถ่ายลำเลียง โดยอาศัยหลักการควบคุมอย่างเป็นระเบียบและความ 
  ยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลง

   
                          Pest Control (การป้องกันและควบคุมสัตว์พาหะ)      

                                  ทางบริษัทได้เลือกใช้บริการกำจัดสัตว์พาหะจากบริษัทที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสัตว์และแมลงรบกวน
                         ซึ่งอาจมีโอกาสของการแพร์กระจายจากจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับสัตว์พาหะเหล่านั้น

   
                           

  เถ้าแก่น้อย

  หน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย

  ผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย


  โปรโมชั่น

  โปรโมชั่น


  ข่าวสารและกิจกรรม

  ข่าวสารและกิจกรรม